Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Thứ năm - 03/12/2015 08:20
CÔNG ĐOÀN GD BÌNH ĐỊNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CĐ TRƯỜNG THPT                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                         
                                                         An Nhơn, ngày 05 tháng 10 năm 2012                                      
QUY CHẾ
 PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2012 - 2015

           - Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn.
          - Căn cứ Quyết định số 465/TTg ngày 27/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
          - Căn cứ Thỏa thuận số 394/CĐGDVN – BGD&ĐT ngày 15/8/2005 giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục.
               Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thống nhất “Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đòan” như sau:
I.  NGUYÊN TẮC CHUNG :
1. Chính quyền và Công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
2. Vấn đề chính yếu của mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn là: tìm mọi cách tạo sự nhất trí cao về quan điểm không ngừng nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, song song với việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
3. Quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trong trường là: bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức.
4. Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ, giáo viên và người lao động nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc của công đoàn cùng cấp.
II. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Hiệu trưởng cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch công tác của ngành tới tổ chức công đoàn giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức lao động (sau đây gọi chung là người lao động).
2. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức động viên người lao động trong nhà trường tích cực tham gia thực hiện đổi mới trong giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
3. Hiệu trưởng tạo điều kiện để công đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tham gia quản lý ngành, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội để tăng cường thu hút nguồn lực xây dựng ngành, cùng có trách nhiệm trong giải quyết và khắc phục những yếu kém trong ngành, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
III. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN GIÁO DỤC :
1. Hiệu trưởng khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ và dài hạn (từ 1 tháng trở lên đối với cấp cơ sở) cần có ý kiến đóng góp của Công đoàn cơ sở.
2. Hiệu trưởng lấy ý kiến của công đoàn cơ sở, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của người lao động về các vấn đề trên.
3. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với cơ quan giáo dục cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể người lao động với thủ trưởng cơ quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thì thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
4. Công đoàn và Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy dịnh và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức đề ra. Vận động cán bộ, công chức thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý cơ quan, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.
IV. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ PHONG TRÀO THI ĐUA :
1. Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thương, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, đặc điểm và đối tượng vận động, đẩy mạnh và duy trì thành nền nếp các hoạt động thi đua, khen thưởng trong đơn vị, găn hoạt động thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành.
2.  Sau khi thống nhất với công đoàn cơ sở, Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và cùng phối hợp với công đoàn cơ sở trong kiểm tra sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng những đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
3. Hiệu trưởng tạo diều kiện và ủng hộ công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
V. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG :
1.  Hiệu trưởng chủ động và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành đến người lao động để giám sát và thực hiện. Hiệu trưởng khi thực hiện chức năng quản lý cán bộ mà có những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của người lao động thì phải thảo luận với công đoàn cơ sở.
2. Hiệu trưởng tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện việc kiểm tra, hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc Hiệu trưởng chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật về hợp đồng lao động, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ, chính sách, khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
3. Hiệu trưởng có trách nhiệm xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện công đoàn cơ sở sau khi kiểm tra.
4. Hiệu trưởng cần trao đổi, bàn bạc với công đoàn cơ sở về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để công đoàn cơ sở động viên cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để bổ sung thêm nguồn kinh phí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể theo quy định của pháp luật và nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức.
5.  Hiệu trưởng có trách nhiệm thỏa thuận với công đoàn cơ sở trong việc công đoàn cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn (lương, kỷ luật, thi đua…) có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động trong cơ quan giáo dục cùng cấp.
Khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động là nữ thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham dự.
6.  Hiệu trưởng tạo điều kiện để cán bộ công đoàn cơ sở tham gia các khóa, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và công tác công đoàn.
VI. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN :
1.  Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để đảm bảo các hoạt động của công đoàn có hiệu quả.
2. Hiệu trưởng tạo điều kiện, phương tiện đi lại và thanh toán công tác phí theo chế độ đi công tác hiện hành đối với ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở  được Công đoàn giáo dục cấp trên triệu tập đi họp Ban Chấp hành, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội công đoàn.
3. Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được dành một số thời gian để làm công tác công đoàn. Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, điều động thuyên chuyển công tác đối với ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hiệu trưởng cần trao đổi, thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Nếu là chủ tịch công đoàn thì Công đoàn giáo dục cấp trên trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản.
4.  Nhà trường khi tổ chức các cuộc họp giao ban và các hội nghị sơ kết, tổng kết những công tác lớn của ngành phải có đại diện của Công đoàn giáo dục cơ sở tham dự để trao đổi ý kiến và cùng nhau quán triệt những công tác của ngành và hoạt động của công đoàn.
VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Ban giám hiệu và Công đoàn trường để nghiên cứu, giải quyết.
 
                 HIỆU TRƯỞNG                                                CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


                    Lê Văn Dư                                                    Nguyễn Thanh Cảnh
                   

Tác giả bài viết: Công đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành tích

1. Danh hiệu:   Năm học   Danh hiệu thi đua Số QĐ của cơ quan ban hành Quyết định 2010-2011 “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định 2011-2012 “Tập thể lao động xuất...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây