Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Tham khảo bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Thứ năm - 05/11/2015 20:36
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ AN NHƠN                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ TRƯỜNG THPT
 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
                        *
An Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BẢNG ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ  2015
“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 về trách nhiệm, trung thực; gắn bó với nhân dân;
đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
--------------------------
 
Họ và tên:                           LÊ VĂN DƯ
Ngày, tháng, năm sinh:            10/4/ 1961
Ngày vào đảng:           03/02/1988ngày chính thức: 03/02/1989
Chức vụ:                          Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Qua nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ trách nhiệm, trung thực; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”; Căn cứ vào Kế hoạch số 02-KH/CB. THPT.NĐC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu về đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Từ nhận thức của bản thân, tôi xin đăng ký thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác trong năm 2015 như sau:
I. Về trung thực, trách nhiệm:
- Trung thực, trách nhiệm đối với Đảng:
+ Trung thực trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
+ Chấp hành tốt Điều lệ đảng đã quy định.
+ Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
+ Tham gia tốt công tác phát triển đảng viên.
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công:
+ Luôn đề cao tính trung thực, trách nhiệm đối với tập thể. Trung thực với nếp sống của mình, thống nhất trong lời nói và việc làm; phải nghiêm túc với chính mình.
+ Thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.
+ Cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công.
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhân dân:
+ Luôn phụng sự nhân dân, gần dân, hiểu dân.
+ Tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Trung thực, trách nhiệm đối với gia đình:
+ Phải chăm lo xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương.
 giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và của toàn dân tộc.
+ Xây dựng gia đình hạnh phúc, giàu đẹp.
II. Về gắn bó với nhân dân:
- Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về ý thức trách nhiệm gắn bó với
nhân dân.
+ Biết phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng chung sức để tạo ra sức mạnh tập thể.
+ Gắn bó lợi ích của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.
+ Thường xuyên đề cao ý thức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, sớm ngăn chặn khi phát hiện những hành vi của chủ nghĩa cá nhân.
- Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức (quan
tâm đến đời sống nhân dân, nắm tình hình, tâm trạng, yêu cầu về vật chất và tinh
thần của nhân dân….)
- Luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, giúp đở đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện cơ hội, thực dụng, nể nang, kéo bè kéo cánh, cục bộ, tham lam, lười biến, tham ô, lãng phí.,
- Dựa vào dân để xây dựng Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay:
+ Phát huy cao độ vai trò của tập thể nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.
+ Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong  phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện những sai lầm, khuyết điểm và có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả.
III. Về đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh:
- Tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, cơ quan, đơn vị; xây dựng
khối đại đoàn kết trong nhân dân.
+  Phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một
nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.
+ Phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ.
 - Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thân Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:
+ Nói, viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công tác xây dựng đoànn kết nội bộ. Nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ.
- Giữ vững lập trường, đạo đức, lối sống của bản thân:
+ Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động trước khó khăn và thử thách; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng.
+ Gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và những điều đảng viên không được làm; trau dồi tư tưởng, đạo đức, lối sống; là tấm gương để quần chúng noi theo.
+ Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; thực hiện khẩu hiệu của Hồ Chủ Tịch “Cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư”.
+ Quan tâm, sâu sát tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, quần chúng; lắng nghe, chia sẻ ý kiến của quần chúng.
+ Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
+ Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Đảng, của chính quyền địa phương nơi cư trú;
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức; vì sự phát triển của đơn vị.
- Trung thực, khiêm tốn, giản dị; ứng xử có văn hóa, lịch sự; có lối sống lành mạnh;
- Gương mẫu thực hiện: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm;
- Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chỉ đạo thực hiện tốt đại hội chi bộ đảng nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm học 2914-2015 và 2015-2016./.
                 
        CHI BỘ                                                                                                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 
 
                                                                                                                                 Lê Văn Dư
 
 

Tác giả bài viết: Chi bộ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sơ đồ trường

1. Đường đến trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Vui lòng nhấn vào đây để xem) 2. Sơ đồ phòng học và cá phòng chức năng của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Đang cập nhật)

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây