Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm - 05/11/2015 20:55
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ AN NHƠN                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
  NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
                     *  
                                                                 An Nhơn, ngày 10  tháng 01  năm 2015
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan
1- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2- Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
3- Quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 1- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2- Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với chi ủy, và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong Chi bộ nhà trường.
Điều 3. Tiêu chuẩn chung
 1- Có tinh thần yêu nước, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; không cá nhân, vị kỷ, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể, của nhà trường, của đất nước và xã hội; không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường, chi bộ.
2- Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của ngành. Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Nhà nước.
3- Luôn quan tâm giữ gìn, trau dồi đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, lành mạnh, chân thành, thẳng thắn; không xa hoa, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng và bao che cho các hành vi sai trái.
4- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
5- Có tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; luôn khách quan, trung thực, không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở.
6- Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt công việc.
7- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Văn hóa nhà trường, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên. Có trách nhiệm xây dựng, nâng cao uy tín và phát huy truyền thống của nhà trường. Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh của nhà trường là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều được học và học tốt.
8- Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm. Có trách nhiệm quản lý, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý theo sự phân công và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của mình.
  
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ cần phải thực hiện “5 xây”
1- Xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chủ động nghiên cứu để nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định hiện hành của ngành, đơn vị.
2- Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đoàn kết nội bộ, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn  trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chịu khó học tập, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong thực tiễn, tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức mới vào công việc. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ ở nơi cư trú, nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình.
3- Xây dựng và tích cực thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và công tác. Thực hiện giải quyết công việc đúng chủ trương, chính sách, đúng pháp luật, đúng thời gian và có hiệu quả cao nhất.
4- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; luôn có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu trong lời nói và hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5- Xây dựng và thực hiện tốt văn hoá cơ quan, góp phần phát triển bền vững hình ảnh tốt đẹp của nhà trường.  
Điều 5. Cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ cần phải thực hiện “5 chống”
1- Chống thoái hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chây ỳ trong công việc, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ; bè phái, cục bộ, bản vị.
2- Chống lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi cá nhân; cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong khi giải quyết công việc, vi phạm các chế độ quy định của ngành hoặc bao che các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan đơn vị.
3- Chống dạy thêm học thêm trái quy định hoặc làm những việc phương hại đến cá nhân người khác, phương hại đến nhà trường.
4- Chống xa hoa, lãng phí đi đôi với triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.
5- Chống phát ngôn, đưa tin sai lệch, không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ, gây thiệt hại cho tập thể, đơn vị, gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1- Chi ủy:
Tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Quy định này trong toàn chi bộ và trong cơ quan đơn vị.
2- Đối với Ban giám hiệu:
- Phổ biến, quán triệt Quy định này để toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thấm nhuần và tự giác thực hiện.
- Cụ thể hóa Chuẩn mực đạo đức này sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ của đơn vị; xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ đăng ký và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã đề ra.
- Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; kỷ luật, phê bình những cá nhân, tập thể vi phạm.
3- Các đoàn thể và tổ chuyên môn:
- Phổ biến, quán triệt Quy định này để toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thấm nhuần và tự giác thực hiện.
4- Báo cáo định kỳ
- Hàng quý trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên,… phải kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ.
- Định kỳ 1 năm, căn cứ kết quả phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở để đánh giá, nhận xét và xếp loại cán bộ, đảng viên CNVCLĐ cuối năm.
5- Chi ủy chi bộ giao Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp chỉ đạo thực hiện, gắn với việc xây dựng và thực hiện cơ quan Văn hoá trong nhà trường./.
 
                                                                                                                          T/M CHI BỘ
                                                                                                                               BÍ THƯ
 
 
 
     
                                                                                                                             Lê Văn Dư
 

Tác giả bài viết: Chi bộ

Nguồn tin: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982-20/11/2015)

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982-20/11/2015) --------            Sáng ngày 20/11, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Dương Quang Vinh- Ủy...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây