Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Quy chế làm việc của Chi bộ

Thứ năm - 05/11/2015 20:59
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ AN NHƠN                      
     CHI BỘ TRƯỜNG THPT
      NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
                       *  
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
Số: 08 -QCLV/CB.THPT.NĐC                                                      An Nhơn, ngày 20 tháng 5  năm 2015
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
-------
- Căn cứ quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
 
Chương 1
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi ủy
1. Chi  ủy là cơ quan lãnh đạo của Chi bộ giữa 2 kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Chi bộ trong việc tổ chức, lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội Chi bộ và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.
2. Chi ủy chịu sự giám sát của chi bộ, định kỳ báo cáo tường tận chương trình và kết quả hoạt động trước chi bộ; nghiêm túc tự phê bình trước chi bộ, tiếp thu ý kiến phê bình của chi bộ.
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, tháng, quý, 6 tháng và năm của Chi bộ; phân công công tác đối với các đồng chí chi ủy viên; thảo luận, thông qua báo cáo định kỳ của Chi ủy; ban hành nghị quyết, kết luận, quyết định của Chi ủy; xem xét công tác tài chính đảng của Chi bộ.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ thị xã An Nhơn về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đảng viên, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nữ công Trung tâm về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng và tổ chức, cán bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của tổ chức, đoàn thể.
6. Chuẩn bị và triệu tập Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị nhân sự Chi ủy khóa mới theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
7. Cuối nhiệm kỳ đại hội, chi ủy phải tiến hành tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi ủy viên
1. Tham gia cùng tập thể Chi ủy thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi ủy theo quy định tại Điều 1 của Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Chi ủy về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, phản ánh kịp thời với Chi ủy về diễn biến tư tưởng và hoạt động của đảng viên liên quan đến công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể, thực hiện chế độ, chính sách, quy chế, quy định của ngành, địa phương và đơn vị.
3. Đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Chi ủy; các nội dung do Chi bộ đề nghị.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư
          Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm cao nhất trước chi bộ, cấp ủy cấp trên về toàn bộ các mặt công tác của Chi bộ; có trách nhiệm và quyền hạn:
1. Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Chi bộ; chủ trì giải quyết công việc chung của Chi bộ; định hướng, lựa chọn những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ để thảo luận, quyết định.
2. Đề xuất, tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.
3. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của đơn vị. Thay mặt chi ủy, chi bộ tham dự các cuộc họp với lãnh đạo cơ quan; phản ánh đầy đủ ý kiến đề nghị của chi ủy, chi bộ về những vấn đề chi ủy, chi bộ quan tâm, giải quyết.
4. Chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.
5. Ủy quyền cho Phó Bí thư thay mặt Bí thư theo dõi, giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất trong phạm vi công tác của chi ủy, chi bộ.
6. Duyệt, ký các các văn bản của chi ủy, chi bộ theo thẩm quyền.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Bí thư
1.  Chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ, Bí thư về thực hiện những công việc được phân công, được ủy quyền.
2. Giúp Bí thư xử lý công việc thường xuyên của chi ủy, chi bộ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm, thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng; chỉ đạo công tác đảng vụ của Chi bộ; xử lý công văn, tài liệu đi, đến hàng ngày của chi ủy, chi bộ; ký các văn bản theo thẩm quyền.
3. Thay mặt Bí thư chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế hoạch công tác của chi ủy, chi bộ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung các phiên họp của lãnh đạo chi bộ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và hội nghị của chi ủy, chi bộ.
Chương 2
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Đối với Thủ trưởng cơ quan
1. Chi ủy đảm bảo và tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Thủ trưởng cơ quan đảm bảo và tạo điều kiện cho cấp ủy thực hiện quy chế này; chi ủy thường xuyên phản ánh với lãnh đạo cơ quan ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan.
2. Cấp ủy và thủ trưởng cơ quan cùng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo tinh thầnNghị định 71-NĐ/CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; quy chế văn hóa công sở; quy chế và các quy định của ngành, địa phương; các chế độ, chính sách; công tác thi đua – khen thưởng; công tác cán bộ.
Điều 6. Đối với các đoàn thể
1. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, Chi ủy nghe BCH các Đoàn thể (Công đoàn, đoàn Thanh niên CSHCM, nữ công ) báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo. Các đoàn thể khi có vấn đề cần đề xuất với Chi ủy phải có văn bản gửi trước để Chi ủy lãnh đạo các tập thể liên quan phối hợp giải quyết.
2. Lãnh đạo thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc với BCH Công đoàn,  các đoàn thể quần chúng khác.
Chương 3
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 7: Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mở rộng dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao hiệu quả công tác, hiệu quả lãnh đạo.
Điều 8. Chế độ hội nghị
1. Hằng tháng chi ủy họp một lần trước khi họp toàn thể chi bộ. Nội dung: đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng, công tác Đảng, Đoàn thể của Chi bộ và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm;đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận của đồng chí chủ trì phải được ghi vào biên bản. Các nghị quyết của Chi ủy phải có ít nhất 2/3 số ủy viên dự họp và quá 1/2 số ủy viên tán thành mới có giá trị. Các đồng chí trong Chi ủy phụ trách từng lĩnh vực công tác được phân công phải báo cáo công việc hằng tháng và những diến biến bất thường với đồng chí Bí thư.
2. Ngoài quy định họp định kỳ còn có các hội nghị bất thường do Bí thư chi bộ triệu tập.
3. Nội dung hội nghị phải được chuẩn bị kỹ càng và được thông báo cho chi ủy viên biết trước 1 ngày trở lên.
Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Chi ủy báo cáo hằng tháng, quý, năm với Đảng bộ thị xã An Nhơn theo đúng kỳ hạn; ngoài báo cáo định kỳ, thực hiện tốt chế độ báo cáo đột xuất và chuyên đề theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. 
2. Thông tin kịp thời cho đảng viên chi bộ về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Điều 10. Chế độ kiểm tra, giám sát
1.    Chi ủy thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, cấp ủy cấp trên. Kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.
2.    Đảng viên có quyền chất vấn Chi ủy, Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên trong chi bộ theo đúng quy định của Đảng. 
Điều 11. Chế độ tự phê bình và phê bình, đào tạo, bồi dưỡng
1. Sáu tháng, cuối năm, tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể và cá nhân Chi ủy, hướng dẫn cho các đảng viên tự phê bình, phê bình, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng, bình xét danh hiệu thi đua trong Đảng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
2. Chi ủy có kế hoạch và đề nghị Đảng ủy cấp trên, Thủ trưởng đơn vị  tổ chức tập huấn hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, về quản lý nhà nước, về nghiệp vụ công tác Đảng, về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn...cho các đồng chí trong Chi ủy và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Mỗi đồng chí Chi ủy, đảng viên xây dựng chương trình tự học, tự bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu công tác và điều kiện của riêng mình. 
Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12: Tập thể Chi ủy Trung tâm giáo dục thường xuyên – Khóa XXV, các đồng chí đảng ủy viên Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này kể từ ngày ký.
Quy chế được Chi ủy Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Khóa V thống nhất thông qua ngày 20/5/2015, trong quá trình thực hiện có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ.
 
Nơi nhận:                                                                                                                 T/M CHI ỦY
- Thị ủy An Nhơn ( để b/cáo);                                                                                        BÍ THƯ
- Các Chi ủy viên;
- Triển khai trong chi bộ;
- Lưu VT CB.
                                                                                                                                   Lê Văn Dư                      
 
 

Tác giả bài viết: Chi bộ

Nguồn tin: Chi bộ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tiểu sử Nguyễn Đình Chiểu

           Thân phụ là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, tỉnh Thừa Thiên, làm Thư lại trong Văn Hàn Ty của Tả quân Lê Văn Duyệt, mẹ là Trương Thị Thiệt, vợ thứ của Cụ Huy. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu sớm trải qua những chuỗi ngày gia biến và quốc...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây